Privacyverklaring

Verklaring bescherming persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens de verwerking daarvan naar aanleiding van uw bezoek op onze homepage heeft voor ons een hoge prioriteit. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij willen u hieronder op de hoogte stellen van aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens via deze website conform artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).

I. Informatie over de voor de verwerking verantwoordelijke instantie

KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21
D-40549 Düsseldorf
Tel.: +49(0)211 522858-0
Fax: +49(0)211 522858-49
info@kumon.de

II. Informatie over de toezichthouder voor de gegevensbescherming

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze externe coördinator voor operationele gegevensbescherming:
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Mr. Marc E. Evers
Weilerstr. 6
79252 Stegen
Deutschland

Telefoon: +49 761-2057430
Web: www.datasekure.de

III. Gegevensverwerking via de website

Uw bezoek aan onze websites wordt in een logboek geregistreerd. In eerste instantie worden voornamelijk de volgende gegevens verzameld die uw browser aan ons doorgeeft:
 • het huidige, door uw pc of router gebruikte IP-adres
 • datum en tijdstip
 • browsertype en -versie
 • het besturingssysteem van uw pc
 • de door u bekeken pagina’s
 • naam en grootte van opgevraagde bestand(en)
 • alsook – indien van toepassing – de URL van de verwijzende website.
Deze gegevens worden slechts verzameld ten behoeve van de gegevensbeveiliging, ter verbetering van ons internetaanbod en voor de foutanalyse op basis van art. 6 lid 1 f AVG. Het IP-adres van uw computer wordt uitsluitend in geanonimiseerde vorm (weglating van de laatste 3 cijfers) gebruikt. Voor het overige kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
Wij willen u erop wijzen dat de datatransmissie op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk. Vertrouwelijke gegevens moet u ons daarom langs een andere weg toesturen, bijv. per post.

 

Sollicitaties
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten t.b.v. de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook plaatsvinden langs elektronische weg. Dit is met name het geval als een sollicitant sollicitatiestukken langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website aanwezig webformulier, aan de voor de verwerking verantwoordelijke toezendt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens t.b.v. de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als door de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiestukken – nadat de vacature is vervuld – met inachtneming van de wettelijke voorschriften verwijderd, tenzij dit strijdig is met andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in dit verband is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Duitse Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

Sollicitaties kunnen alleen door ons in behandeling worden genomen als ze worden gestuurd aan het e-mailadres karriere@kumon.de. Als u een ander e-mailadres van ons bedrijf gebruikt, wordt uw sollicitatie helaas niet door onze systemen herkend en daarom ook niet in behandeling genomen. Houd er rekening mee dat e-mail geen veilig medium is. Mocht uw sollicitatie onze e-mailserver op het bovengenoemde e-mailadres bereiken, dan beschermen wij deze met strenge technische en organisatorische maatregelen. Wij hebben geen invloed op de route die uw sollicitatie aflegt via het openbare internet, en kunnen daar het beschermingsniveau van uw sollicitatie dus niet garanderen. Als uw verzendende e-mailserver STARTTLS ondersteunt, zal ook onze e-mailserver STARTTLS gebruiken en dus transportversleuteling toepassen.

Contactformulier
Persoonsgegevens (bijv. uw naam, adresgegevens of contactgegevens) die u eigener beweging, bijv. in het kader van een aanvraag of op enige andere wijze, aan ons doorgeeft, worden bij ons opgeslagen en uitsluitend verwerkt voor de correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens beschikbaar hebt gesteld. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 a; 6 lid 1 f. AVG.

Veilige datatransmissie
Om de veiligheid van uw gegevens bij de verzending te beschermen, maken wij gebruik van een encryptieproces dat voldoet aan de huidige stand van de techniek (SSL) via HTTPS.

IV. Ontvanger van persoonsgegevens
Voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen kunnen wij gebruikmaken van de diensten van dienstenaanbieders, die voor ons de orderverwerking verzorgen.
Concreet hebben wij voor de hosting van onze website dienstenaanbieders in de arm genomen.
Met onze dienstenaanbieders worden de contractuele relaties geregeld volgens de bepalingen van art. 28 AVG, die de wettelijk vereiste punten t.b.v. de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bevatten.

V. Gegevensverzameling door Google-Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.
In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG.

Google Analytics Demographics and Interest Reporting
KUMON Deutschland GmbH maakt gebruik van Google Analytics 1st party cookies met Google’s 3rd party reclamecookies om aanvullende informatie te verstrekken op Remarketing met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting en Google Analytics Demographics en Interest Reporting. Opt-out: Google Opt-Out.

VI. WordPress Stats

Deze website gebruikt het WordPress-tool Stats voor de statistische evaluatie van het bezoekersgebruik. Aanbieder is de firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS. WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na de verwerking en vóór de opslag ervan anoniem gemaakt. “WordPress-Stats”-cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze verwijdert. De opslag van “WordPress Stats”-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn internetaanbod alsook zijn reclame te kunnen verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze accepteert, of dat u cookies in bepaalde gevallen kunt accepteren of altijd weigert, of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browservenster. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. U kunt tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens permanent bezwaar aantekenen door met een klik op deze link een opt-out cookie in uw browser te plaatsen:
https://www.quantcast.com/opt-out/
Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

VII. reCAPTCHA

Ter beveiliging van uw aanvragen via een internetformulier maken wij gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (Google). De controlevraag dient om te bepalen of de invoer wordt gedaan door een natuurlijk persoon of op oneigenlijke wijze gebeurt door geautomatiseerde, machinale verwerking. De controle omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en evt. van alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Het ten behoeve van reCaptcha door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
De dienst wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

VIII. Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS).
Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.
Het gebruik van Google Maps gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en van een eenvoudige vindbaarheid van plaatsen die door ons op de website worden getoond. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (EU-basisverordening gegevensbescherming).
Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, bestaat de mogelijkheid de service van “Google Maps” te deactiveren en op die manier de overdracht van gegevens aan Google te voorkomen. Hiervoor moet u de Java Script functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u “Google Maps” in dat geval niet of slechts beperkt kunt gebruiken. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

IX. Adwords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogeheten conversie-tracking. Als u klikt op een door Google geplaatste advertentie, wordt een cookie voor conversion-tracking opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor een persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor Google en ons zichtbaar dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De Cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp de conversiecookies ingewonnen informatie dient ertoe conversie-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. De klanten krijgen informatie over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. Maar zij krijgen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door de cookie van de Google conversion-tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen op eenvoudige wijze te deactiveren. Dan wordt u niet in de conversion-tracking statistieken opgenomen. De opslag van ‘conversiecookies’ gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn internetaanbod alsook zijn reclame te kunnen verbeteren. Meer informatie over Google AdWords en Google conversion-tracking vindt u in de privacybepalingen van Google:
https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze accepteert, of dat u cookies in bepaalde gevallen kunt accepteren of altijd weigert, of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browservenster. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

X. Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Deze functie maakt het mogelijk de met behulp van Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen te verbinden met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven, die afhankelijk van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een van uw andere apparaten (bv. tablet of pc) worden getoond. Als u hiervoor toestemming hebt verleend, dan koppelt Google met dit doel uw internet- en appbrowsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarmee u met uw Google-account inlogt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond. Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics google-geauthenticeerde ID’s van de gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en op te stellen voor de cross device-advertenties. U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; klik daarvoor op de volgende link:
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

De samenvoeging van alle verzamelde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op grond van de toestemming die u bij Google kunt geven of kunt intrekken (art. 6 lid 1 sub a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging) berust het verzamelen van de gegevens op art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang ligt in het feit dat de websitebeheerder vanwege reclamedoeleinden belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers. Verdere informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl


XI. Conversant Media – Mediaplex

Onze website maakt gebruik van functies van Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, VS. Hiermee kunnen we reclameadvertenties voor onze website gerichter inzetten. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.
Nadere informatie over de privacybepalingen van de aanbieder en over de mogelijkheid u te laten uitschrijven, vindt u hier:
https://optout.conversantmedia.com/

XII. SessionCam

Onze website maakt gebruik van de analysedienst SessionCam Ltd., St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Engeland. Met behulp van cookies worden uw muisbewegingen, uw klik- en scrollgedrag en tekstinvoer op de website geregistreerd en geanalyseerd. Persoonsgegevens als naam of bankgegevens worden tijdens de registratie afgeschermd. IP-adressen worden gepseudonimiseerd en niet gekoppeld aan de registratie in kwestie. De door de cookie gegenereerde informatie wordt doorgegeven aan een server van SessionCam en daar opgeslagen. De door SessionCam beschikbaar gestelde gegevens worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 f) AVG.
Via onderstaande link kunt u de registratie deactiveren:
https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij SessionCam kunt u hier vinden: https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

XIII. Dotomi

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, D-81671 München. Conversant maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van onze website en uw surfgedrag te kunnen analyseren. Daarbij worden gegevens – met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten aan servers van Conversant verstuurd en binnen de Europese Unie verwerkt en opgeslagen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Conversant kunt u hier vinden:
http://de.conversantmedia.eu/legal/datenschutzerklaerung

XIV. Sociale media / plug-ins

Wistia
Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoplatform Wistia. Aanbieder is de firma Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 VS. Als u een van onze met een Wistia plug-in uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Wistia. Daarbij wordt aan de Wistia-server doorgegeven welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Tevens krijgt Wistia uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Wistia bent ingelogd of geen account bij Wistia bezit. De door Wistia verzamelde informatie wordt doorgestuurd aan de Wistia-servers in de VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Wistia:

https://wistia.com/privacy

Facebook Pixel
Onze website maakt voor de conversiemeting gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Daarmee kan het gedrag van bezoekers aan de website worden gemonitord nadat zij door een klik op een reclameadvertentie op Facebook naar de website van de aanbieder zijn doorgeschakeld. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook reclameadvertenties voor statistische en marketingdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem en zijn voor ons niet herleidbaar tot de identiteit van de gebruikers. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verband kan worden gelegd met het betreffende gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-privacyrichtlijn. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook aansturen. Als beheerder van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens. In de privacyverklaring van Facebook vindt u verdere aanwijzingen over de bescherming van uw privacy:

https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

U kunt tevens de remarketing-functie “Custom Audiences“ deactiveren in de instellingen voor reclameadvertenties via: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld. Als u geen Facebookaccount bezit, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Facebook plug-ins (‘Vind ik leuk’- en ‘Deel’-knoppen)
Op onze pagina’s zijn de plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de “Like”-knop (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u op de "Like"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de content van onze pagina's koppelen met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's met uw gebruikersaccount verbinden. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis ontvangen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op:

https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dient u zich af te melden bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter plug-in
Op onze internetpagina's wordt gebruik gemaakt van functies van de dienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door de firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter verzonden. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch van de wijze waarop Twitter de gegevens gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter:

https://twitter.com/privacy
Uw gegevensbeschermingsinstellingen bij Twitter kunt u aanpassen in de account-instellingen op https://twitter.com/account/settings.


XV. Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Het gebruik van cookies heeft tot doel het internetaanbod gebruikersvriendelijker te maken. Zo is het bijv. mogelijk de gebruiker voor de duur van de sessie te herkennen zonder dat steeds opnieuw gebruikersnaam en wachtwoord moeten worden ingevoerd. De cookies richten op uw computer geen schade aan en worden na beëindiging van uw sessie verwijderd. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het sluiten van uw browser onmiddellijk verwijderd (zogeheten sessiecookies).
Andere cookies blijven achter op uw apparaat en maken het mogelijk om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (persistente cookies).
De gegevensverwerking in verband met cookies die alleen dienen voor het tot stand brengen van de functionaliteit van ons online aanbod, vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 I f) AVG.

Als u het gebruik van cookies niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies niet wordt geaccepteerd. Maar houd er a.u.b. rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

XVI. Uw rechten

Volgens de artikelen 15-21 AVG kunt u – als wordt voldaan een de aldaar beschreven voorwaarden – de onderstaande rechten m.b.t. de bij ons verwerkte persoonsgegevens doen gelden.

Recht op informatie
U hebt recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens die bij ons worden verwerkt.

Recht van rectificatie
U kunt eisen dat onvolledige of onjuist verwerkte persoonsgegevens worden gecorrigeerd.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, vooral als er sprake is van een van de volgende redenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op overige wijze zijn verwerkt.
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in.
 • U hebt een recht van bezwaar tegen de verwerking ingediend en er is geen sprake van dwingende legitieme redenen voor de verwerking.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het recht op verwijdering bestaat echter niet als dit in strijd is met gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een gerechtvaardigd belang moet in de volgende gevallen worden aangenomen:
 • Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Een verwijdering is vanwege bewaarplichten niet mogelijk.
Voor zover gegevens niet kunnen worden verwijderd, kan er echter sprake zijn van een recht op beperking van de verwerking (zie hieronder).

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:
u de juistheid van de gegevens betwist en wij daarom de juistheid ervan controleren;
de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering weigert en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik;
wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze zelf nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
als u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens en nog niet vaststaat of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door ons door te geven voor zover de verwerking is gebaseerd op een toestemming of een overeenkomst, en de verwerking bij ons plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen.

Recht van bezwaar
De betrokkene heeft – om redenen die met zijn/haar specifieke situatie te maken hebben – te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van genoemde bepalingen.

Herroepingsrecht
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde te herroepen.

XVII. Algemene termijn voor de verwijdering van gegevens

Voor zover een wettelijk bewaarvoorschrift niet bestaat, worden de gegevens verwijderd resp. vernietigd als ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de gegevensverwerking. Voor het bewaren van persoonsgegevens gelden verschillende termijnen: gegevens met relevantie op het gebied van belastingrecht worden doorgaans 10 jaar bewaard, andere gegevens volgens handelsvoorschriften doorgaans 6 jaar. Tot slot kan de duur van de opslag ook afhangen van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 vv. van het Duitse Burgerlijk wetboek doorgaans drie jaar, maar in bepaalde gevallen ook tot wel dertig jaar kunnen bedragen.
 

XVIII. Het recht tot het indienen van een klacht bij de “Autoriteit persoonsgegevens” als toezichthoudende instantie

Iedere betrokkene heeft volgens art. 77 AVG het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. De bevoegde toezichthoudende instantie in kwesties op het gebied van de gegevensbescherming in Nederland is de “Autoriteit persoonsgegevens”:


Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, NL-2594 AV  Den Haag
Postadres: Postbus 93374, NL-2509 AJ  Den Haag
Telefoon: +31(0)70-8888 500
Fax: +31(0)70-8888 501

E-mail: (voor aangemelde functionarissen gegevensbescherming, FG’s):
FG@autoriteitpersoonsgegevens.nl
FG-lijn: +31(0)70-8888660

E-mail: pers@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Informatie- en Meldpunt Privacy: Tel. +31(0)88 - 1805 250

XIX. Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstenaanbieder zijn wij voor eigen content op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk (conform § 7 lid 1 Duitse wet op de telemedia, hierna te noemen: TMG). Wij zijn als aanbieder van diensten echter niet verplicht toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie van derden, of onderzoek te verrichten naar omstandigheden die wijzen op een onwettige activiteit (§8 tot §10 TMG). Verplichtingen t.a.v. het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Van aansprakelijkheid op dit punt kan echter pas sprake zijn vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij kennis nemen van schendingen van het recht zoals hierboven bedoeld zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons internetaanbod omvat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de informatie op die websites. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze informatie van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn telkens de desbetreffende aanbieders of beheerders verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het tijdstip van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het tijdstip van het plaatsen van de link voor ons niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending in redelijkheid niet van ons worden gevergd. Zodra wij kennis nemen van overtredingen van de wet zullen wij de betreffende link(s) onmiddellijk verwijderen.

KUMON Deutschland GmbH | Statutaire zetel: Wiesenstraße 21, D-40549 Düsseldorf

Bedrijfsnummer: 16240
© 2019 KUMON Deutschland GmbH

Colofon
Naam en adres van de onderneming
KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstraße 21
D-40549 Düsseldorf

Vertegenwoordigingsbevoegd Directeur
Masahiro Shimizu

Contact
Tel.: +49(0)211 522858-0
Fax: +49(0)211 522858-49
E-mail: info@kumon.de

Handelsregister
Inschrijving in handelsregister bij kantongerecht Düsseldorf HRB 16240

BTW ID-nr.
BTW-Id-nr. volgens §27a Duitse omzetbelastingwet DE 119 265 751
Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 van het Duitse Staatsverdrag voor radio en telemedia (RStV)
KUMON Deutschland GmbH
 

GEBRUIKSRECHTEN

Alle rechten voorbehouden. De auteursrechten van deze website behoren volledig toe aan de firma KUMON Deutschland GmbH.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID


1. Inhoud van het online aanbod
De auteur staat op generlei wijze in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Tegen de auteur gerichte aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard en die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, worden in principe niet gehonoreerd, tenzij de auteur aantoonbaar opzettelijk in gebreke of grovelijk nalatig is geweest.
Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor (delen van) de site onaangekondigd te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (‘hyperlinks’) die vallen buiten het gebied waarvoor de auteur verantwoordelijk is, geldt diens aansprakelijkheid uitsluitend in die gevallen waarin hij kennis heeft genomen van de inhoud ervan en van hem in technisch opzicht en in redelijkheid gevergd zou kunnen worden het gebruik in geval van onwettige informatie te voorkomen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale informatie op de gelinkte pagina’s te herkennen was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op inhoud of auteurschap van de gelinkte c.q. verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte c.q. verbonden pagina’s die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor vermeldingen van derden in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarop een externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en vooral voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.


3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het vigerende merken- en naamrecht en onder de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Het noemen van een handelsmerk prejudicieert geenszins ten aanzien van het al of niet bestaan van merkenrechten op de betreffende naam.

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Online platform voor geschillenbeslechting en geschillenbeslechting voor consumenten
De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting, te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De firma KUMON Deutschland GmbH neemt niet deel aan procedures ter beslechting van geschillen voor arbitrage-instanties.

5. Stand van de gebruiksvoorwaarden
Wij passen de verklaring gegevensbescherming aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om regelmatig nota te nemen van de gebruiksvoorwaarden.

Augustus 2019

Voorwaarden voor ouders die deelnemen aan de " bespaar registratiekosten "-campagne 2024

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven die gelden voor ouders en studenten die deelnemen aan de actie “bespaar registratiekosten”.


 1. Door deel te nemen aan de actie “bespaar registratiekosten” in een KUMON-leercentrum gaan ouders akkoord met deze voorwaarden.

 2. De actie “bespaar registratiekosten” is een kwijtschelding van het inschrijfgeld, dat verschuldigd is zodra het kind begint met KUMON-leren.

 3. De actie “bespaar registratiekosten” is geldig van 1 mei 2024 tot en met 30 juni 2024. om in aanmerking te komen voor de actie “bespaar registratiekosten” moet het kind binnen deze periode zijn ingeschreven.

 4. Ouders moeten samen met hun kind een plaatsingsgesprek hebben bijgewoond in het kader van de actie “bespaar registratiekosten” en het kind moet voor elk te toetsen vak geslaagd zijn.

 5. De actie “bespaar registratiekosten” kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen van KUMON.

 6. Door deel te nemen aan de actie “bespaar registratiekosten” gaan ouders akkoord met het aangaan van de voorwaarden met de betreffende instructeur en met het betalen van de daarvoor bestemde kosten.

 7. KUMON en de instructeurs behouden zich het recht voor om het gebruik van de “bespaar registratiekosten” promotie naar eigen inzicht te weigeren.

 8. Deelname is afhankelijk van beschikbaarheid.

 9. De actie “bespaar registratiekosten” kan alleen worden gebruikt in deelnemende KUMON leercentra en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

 10. Personeel noch instructeurs van KUMON tolereren agressief, beledigend of storend gedrag. Als een kind of ouder zich op een onaanvaardbare manier gedraagt, wordt hij/zij gevraagd het leercentrum te verlaten en wordt het kind verwijderd uit het leercentrum en verbannen van het terrein.

 11. Klachten moeten rechtstreeks bij de leerkracht worden ingediend.

 12. De plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen in verband met de bovengenoemde voorwaarden is Düsseldorf, Duitsland. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Bij geschillen over de voorwaarden of de instructie van de deelnemende KUMON-instructeur gelden de voorwaarden van de betreffende KUMON-instructeur.